ALGEMENE VOORWAARDEN

 

ALGEMEEN

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn alle handelingen, diensten en overeenkomsten van of met onze onderneming, onderworpen aan onderhavige algemene voorwaarden en beheerst door het Belgisch recht.

In onderhavige tekst wordt ",klant", genoemd, degene die de bestelling of order geeft en ",leverancier", degene die het order aanvaardt en uitvoert.

De klant verklaart de bepalingen te kennen en ze zonder voorbehoud in zijn geheel te aanvaarden. Deze voorwaarden hebben voorrang op deze van de klant, tenzij uitdrukkelijk schriftelijke aanvaarding van de leverancier. Ingeval een beding van deze voorwaarden nietig wordt verklaard, blijven de andere bedingen geldig en bindend voor de klant en de leverancier.

PRIJSAANVRAGEN, PRIJSAANBIEDINGEN

Een klant die een leverancier verzoekt een proef, model, ontwerp, of welk voorbereidend werk ook te leveren, zonder uitdrukkelijk voorbehoud, verbindt er zich toe nadien de bestelling aan de leverancier toe te vertrouwen of hem voor het geleverde werk te vergoeden.

Elke prijsopgave is slechts bindend voor het aantal exemplaren dat oorspronkelijk wordt opgegeven.

Auteursrechten zijn nooit begrepen in de geleverde ontwerpen. Door de leverancier ontworpen modellen, schetsen, interpretaties en dergelijke, blijven dan ook zijn eigendom. De klant kan er voor of na levering van het werk de overdracht niet van eisen.

Wijzigingen van lonen, sociale voordelen en lasten prijsschommelingen van grondstoffen. valutawijzigingen, indexschommelingen en andere niet te voorziene omstandigheden op het ogenblik van de offerte of van de aanvaarding door de klant, machtigen de leverancier tot evenredige prijsaanpassing.

BESTELLINGEN

Wie order of opdracht tot uitvoering geeft. wordt verondersteld daartoe gemachtigd te zijn. De leverancier wijst hierin alle aansprakelijkheid tegenover derden af. De klant is tevens aansprakelijk voor de betaling van de rekeningen, zelfs indien de klant verzoekt deze aan derden te factureren en indien de leverancier hiermee heeft ingestemd.

De klant is tevens aansprakelijk voor inbreuken op wettelijke bepalingen inzake auteursrecht, reproductie, artistiek of industrieel eigendom, oneerlijke concurrentie, beschermde producten en dergelijke, wanneer hij een bestelling doorgeeft. Hij vrijwaart de leverancier uitdrukkelijk van alle financiële of gerechtelijke gevolgen die hieruit zouden voortspruiten.

Bij laattijdige levering door de klant van tekeningen, modellen of gelijkaardig, waardoor het werk vertraging oploopt, wordt alle verdere verantwoordelijkheid door de leverancier afgewezen. Dit is tevens het geval bij onderbrekingen voor wijzigingen. Stopzetting in een bepaald stadium van de opdracht geeft de leverancier het recht alle kosten tot op dat ogenblik aan te rekenen, alsmede de kosten voor het inhalen van voorraden of materialen die nodig waren voor de uitvoering van de afgesproken opdracht.

LEVERINGSTERMIJN

Laattijdig afleveren van modellen en dergelijke, door de klant, alsmede het laattijdig geven van het order kan de leveringstermijn verlengen en de kosten verhogen.

Bij uitdrukkelijk bedongen leveringstermijnen, op schrift gezet bij de bestelling begint de termijn te lopen vanaf de eerste werkdag volgend op het overhandigen van alle materialen, en documenten nodig om met het werk te kunnen aanvangen.

Voor het uitvoeren van een werk op verzoek van de klant binnen een kortere termijn dan welke normaal voorzien was, worden extra kosten in rekening gebracht.

BEWAARGEVING, RISICO MATERIALEN VAN KLANT

De leverancier is niet verplicht goederen of materialen, behorende tot de klant in bewaring te nemen. Als toch een bewaring wordt overeengekomen kan hiervoor een toeslag gevraagd worden naargelang de belangrijkheid van de stukken.

TOEGESTANE AFWIJKINGEN

De leverancier dient zich te houden aan bepaalde voorwaarden voor toeleveringsbedrijven voor het inslaan van materialen. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de klant.
kleurverschillen, hoeveelheden en dergelijke.

Geringe afwijkingen zijn steeds toegestaan:

een speling van maximum 10 pct. meer of minder in oplage naargelang de grootte van de bestelling,

lichte verschillen in kleur, zuiverheid, gladheid, aanblik, eenvormigheid, van de gemaakte producten, zelfs indien zij voorkomen in eenzelfde levering of fabricatie of gedeelten ervan.

bij ingewikkelde of moeilijke afwerking moet een verhoging van het toegelaten percentage worden toegestaan

volkomen overeenstemming van te reproduceren kleuren kan, gezien de aanmaak en veranderlijkheid van materialen, niet worden gewaarborgd. Een lichte afwijking moet worden toegestaan.

LEVERING

De levering geschiedt ten huize van de leverancier. Verpakkingskosten en vervoerskosten zijn voor rekening van de klant. Bij franco levering wordt steeds de goedkoopste vervoerregeling getroffen. Wenst de klant een andere regeling dan zijn de meerkosten ten zijnen laste.

De goederen reizen steeds voor risico van de klant. De leverancier kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen of oponthoud, tenzij door zijn schuld of de schuld van zijn aangestelde of lasthebbers veroorzaakt.

Het in ontvangst nemen van de goederen zonder aantekening op de afleveringsbon of verzendingsnota. geldt als bewijs van ontvangst in degelijke staat.

KLACHTEN

Op straf van verval van recht moet iedere klacht aangetekend en binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen worden overgemaakt. De klant die de levering binnen deze acht dagen niet op zijn degelijkheid heeft onderzocht, wordt verondersteld de levering conform de bestelling te hebben bevonden. De vorderingen op grond van verborgen gebreken dienen te worden ingesteld binnen een korte tijd.

Indien de klant nalaat levering te nemen, begint de termijn van acht dagen te lopen vanaf het ogenblik van de ontvangst of een afleveringsnota, verzendingsdocument of gelijkwaardig, of bij gebrek hieraan bij ontvangst van de factuur.

Gedeeltelijke benutting van het geleverde heeft de aanvaarding van het geheel tot gevolg. Gebreken aan een gedeelte van de levering, geven de klant niet het recht tot afkeuring van het geheel. De leverancier behoudt zich het recht voor levering van goed uitgevoerd werk in de plaats van eventueel foutief werk.

VERANTWOORDELIJKHEID

De verantwoordelijkheid van de leverancier is beperkt tot de teruggave of gedeeltelijke teruggave van de prijs die hij heeft ontvangen voor het niet conforme gedeelte van het order. De leverancier wijst alle verdere verantwoordelijkheid af, zo ook voor alle schade toegebracht aan personen of goederen door geleverde of verkochte koopwaar.

BETALING

De leverancier heeft het recht een derde voorschot te vragen bij elke bestelling, een tweede derde kan gevraagd worden bij het order tot fabricatie, het saldo bij levering.

De factuur is betaalbaar op de overeengekomen vervaldag, ter woonplaats van de leverancier. Wissels, cheques, mandaten, kwitanties en dergelijke, brengen hieraan geen afwijking.

De ontvangst van de factuur geldt van rechtswege en volgens artikel 1139 van het Burgerlijk Wetboek als ingebrekestelling, zonder dat er enige akte nodig is. Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling ten laste van de klant een intrest op van 1% per maand.

Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende vijftien dagen na de aangetekende zending van een aanmaning, zal de schuld bovendien worden verhoogd met 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 75 Euro en een maximum van 75.000 Euro.

Bij facturatie van één of meerdere leveringen, in mindering op een nog niet volledig geleverde bestelling, kan de klant zich hierop niet beroepen om de betaling uit te stellen tot na de volledige levering.

Bij gemis van betaling van de factuur of een der facturen op de vervaldag, behoudt de leverancier zich het recht voor de onmiddellijke betaling te eisen van alle vorderingen die nog openstaan en iedere bestelling of lopend contract te vernietigen.

Indien op verzoek van de klant de bestelling vernietigd wordt of de uitvoering geschorst, zal de facturatie geschieden op basis van het op dat ogenblik verrichte werk of stadium van uitvoering.

BEVOEGDHEID

Elk geschil dat ontstaat naar aanleiding van deze overeenkomst, kan alleen beslecht worden door de rechtbank van het gebied waarin de onderneming van de leverancier gevestigd is. Dit geldt evenzeer voor betwistingen in kortgeding.

Enkel het Belgisch recht is van toepassing op elk geschil dat ontstaat naar aanleiding van deze overeenkomst